Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Penny Delivery

1 Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van Penny Delivery en wijzigingsmogelijkheid van deze

1.1 Penny Delivery is gevestigd te (8914 BD) Leeuwarden, aan de Annewadmanwei 4 en zal hierna ook worden aangeduid als “Penny Delivery” of “wij”. Penny Delivery levert, al dan niet op basis van een online bestellen (vers)producten alsmede cadeaubonnen c.q. vouchers.

1.2 Op alle overeenkomsten (waaronder begrepen lidmaatschappen en bestellingen) die Penny Delivery sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant wordt hierna ook wel genoemd: “consument” of “je/jij”.

1.3 Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zullen wij je ten minste 7 dagen van tevoren op de hoogte stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen door een e-mail te sturen naar info@pennydelivery.nl of gebruik te maken van de contactmogelijkheid via onze website.

2 Verplichtingen van de klant

2.1 Alle informatie die je op enig moment aan Penny Delivery opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgeven, je moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Penny Delivery is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord nimmer aansprakelijk en je vrijwaart Penny Delivery tegen eventuele aanspraken van derden.

2.1 Je bent verplicht product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Penny Delivery nimmer aansprakelijk en jij vrijwaart Penny Delivery tegen eventuele aanspraken van derden.

3 Aanbod; offerte; totstandkoming overeenkomst

3.1 Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt, in welk verband we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod Penny Delivery zich niet zal binden

3.2 Jij als klant kan door het door Penny Delivery beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een offerte indienen. Wij zullen de ontvangst van jouw offerte onverwijld elektronisch bevestigen. Deze bevestiging is echter niet automatisch het akkoord op de offerte. Penny Delivery kan de offerte aannemen door een bindend acceptatiebewijs te sturen of door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dat moment kan Penny Delivery op elk moment zonder opgave van redenen de offerte weigeren te accepteren. Pas na acceptatie door Penny Delivery van de offerte ontstaat er een recht op levering van de bestelde boxen en/of andere bestelde diensten, waaronder bijvoorbeeld de bestelde cadeaubon.

3.3 Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in Nederland. De bestelde producten, zoals onze boxen, cadeaubon(nen) en/of andere diensten, zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

3.4 Penny Delivery verkoopt geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

4. Bezorging

4.1 Wij bezorgen op het adres dat je in je bestelling op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. 

4.2 Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jouw opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten c.q. schade komen dan voor jouw rekening.

4.3 Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door voor de deur van de woning te plaatsen. De bezorging op deze wijze komt geheel voor jouw risico en Penny Delivery is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten.

4.4 Bij de levering van een bestelling die alcohol (<15%) bevat, behouden wij ons steeds het recht voor om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval voor personen tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimum leeftijdsvereiste kan worden voldaan, is onze bezorger gerechtigd de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

4.5 Voor het geval de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn, behouden wij ons het eigendomsrecht voor totdat het verschuldigde bedrag volledig betaald is.

5 Prijzen en verzendkosten; betaling; opschortingsrecht Penny Delivery

5.1 Prijzen zijn inclusief omzetbelasting en inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld.

5.2 De vorderingen van Penny Delivery zijn per direct opeisbaar.

5.3 Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

5.4 Penny Delivery is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. 

5.5 Penny Delivery biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij activering per e-mail noodzakelijk is, zodat klanten van Penny Delivery producten kunnen ontvangen. Zodra de voucher via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig.

5.6 Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de Penny Delivery website en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten.

5.7 Penny Delivery heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

6 Aansprakelijkheid van Penny Delivery

6.1 Penny Delivery is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Penny Delivery, of indien sprake is van opzet of grove schuld van Penny Delivery of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Penny Delivery verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

6.2 Aansprakelijkheid van Penny Delivery voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

6.3 Penny Delivery is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en jij vrijwaart Penny Delivery tegen eventuele aanspraken van derden.

6.4 Penny Delivery is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Penny Delivery gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en jij vrijwaart Penny Delivery tegen eventuele aanspraken van derden.

6.5 Indien je hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van je woning of op andere wijze anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor jouw risico. Penny Delivery is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is Penny Delivery aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk geleden schade.

6.6 Penny Delivery is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Penny Delivery of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Penny Delivery gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

6.7 De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea’s gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Penny Delivery. Zij kunnen hier een beroep op doen.

7 Privacybeleid

7.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website of via deze link.

8 Wijze van betaling; 

8.1 Alle bestellingen dienen betaald te worden met een debit-/creditkaart of andere mogelijkheden die worden vermeld op de online betaalpagina van onze website.

8.2 Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jouw opgegeven betaalmethode.

8.3 Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren iDeal en creditcard.

8.4 Als je in het bestelproces voor betaling via iDeal kiest, dan wordt het bedrag van de eerste Penny Delivery box direct van je rekening afgeschreven door Mollie B.V. (handelend voor Penny Delivery.

9 Verdachte fraude-accounts

9.1 Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste of frauduleuze activiteiten.

9.2 Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling of account na onjuiste of frauduleuze activiteiten te beëindigen.

10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter; ongeldige bepalingen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Penny Delivery en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Penny Delivery en jou als klant voortvloeien, worden uitsluitend berecht door de rechtbank Leeuwarden.

10.3 Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

11 Klachtenbeleid

11.1 Kwaliteit staat bij Penny Delivery hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen Penny Delivery hanteren wij een klachtenbeleid dat te raadplegen is op onze website via https://www.pennydelivery.nl/niet-tevreden/.  We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

11.2 Indien U niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, kunt U uw dit melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

Penny Delivery – januari 2020

Contact

Penny Delivery
Anne Wadmanwei 4
8914 BD Leeuwarden

info@pennydelivery.nl

tel: +31851302110

Openingstijden

maandag 16:00-23:00
dinsdag 12:00-23:00
woensdag 12:00-23:00
donderdag 12:00-23:00
vrijdag 12:00-0:00
zaterdag 12:00-0:00
zondag 12:00-21:00

Social media

Algemene voorwaarden | Privacy beleid

© 2020 Penny Delivery